Гл. ас. д-р Ненко Атанасов бе избран за доцент

На свое заседание, проведено на 21 декември 2021 г., Научния съвет към Националната художествена академия, единодушно присъди на гл. ас. д-р Ненко Атанасов академичната длъжност „доцент“ по „Плакат“ и „Визуална комуникация“ в направление 8.2 „Изобразително изкуство“ за нуждите на катедра „Плакат и визуална комуникация“.
 
Честито!